Heeft u een vraag?
Algemene voorwaarden - Hikos

 

Algemene voorwaarden Hikos B.V.

Versie 4, november 2023

Hikos B.V. (Hikos of wij) is een in Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (handelsregisternummer 77341503).

In deze algemene voorwaarden wordt onder meer vastgelegd welke diensten Hikos aanbiedt en welke uitdrukkelijk niet en wat uw rechten en verplichtingen als patiënt zijn. Daarnaast is Hikos niet of slechts zeer beperkt aansprakelijk en geldt dat deze algemene voorwaarden altijd van toepassing zijn. Tot slot bevatten deze algemene voorwaarden regels ten aanzien van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht.

 

Definities

 1. Patiënt: de persoon die, op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de diensten van Hikos, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot diegenen die Hikos een opdracht geven, zoals het plannen van een afspraak met een medisch specialist of zorgprofessional.
 2. Verbonden personen: iedere (rechts)persoon die direct of indirect werkzaam is of was ten behoeve van Hikos, waaronder in ieder geval alle huidige en voormalige werknemers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals, opdrachtnemers, adviseurs, bestuurders, aandeelhouders en/of partners.

 

Wat doet Hikos wel en wat doet zij niet?

 1. Hikos biedt u als patiënt – in aanvulling op (en niet in plaats van) de medische zorg die u van uw eigen arts krijgt – de mogelijkheid om rechtstreeks met een medisch specialist of andere zorgprofessional op digitale wijze overleg te hebben en van gedachten te wisselen over uw eigen specifieke medische situatie. Een dergelijk overleg heeft als doel om u als patiënt zo goed mogelijk te helpen navigeren in het zorglandschap en anderzijds de sparringpartner te zijn bij het voor- of nabespreken van consulten bij de éigen behandelend arts. U kunt het beschouwen als een goed gesprek met een vriend(in) die toevallig ook medisch specialist is en dus weet waar hij of zij het over heeft.
 2. Hikos treedt niet in de plaats van uw behandelend arts. Hikos en de door Hikos ingeschakelde medisch specialist hebben geen toegang tot uw medische dossiers en zijn dus ook niet bekend met uw specifieke situatie. U kunt Hikos en de door haar ingeschakelde medisch specialist hooguit gebruiken als gesprekspartner op de achtergrond.
 3. Hikos zal uw gegevens delen met andere bij Hikos aangesloten specialisten voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van de Hikos dienst. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer de ene specialist waarneemt voor een andere specialist, of wanneer u een vervolgafspraak maakt bij een andere specialist.
 4. Ondanks deze beperkte rol komt er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand met Hikos als u een ‘second opinion light’ afneemt. Deze overeenkomst eindigt na uw digitale of telefonische consult met één van onze specialisten.
 5. Hikos gaat ervan uit dat de patiënt Hikos volledig en juist informeert over alle voor het advies/de second opinion light relevante gegevens over zijn/haar gezondheid (diagnostiek/behandeling). Hikos is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar advies/second opinion light indien de patiënt niet aan deze verplichting voldoet.

Wat moet u zelf doen?

 1. U heeft te allen tijde een eigen behandelend arts. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor deugdelijke medische zorg en medische behandeling.
 2. In geval van behoefte aan medische zorg of twijfel, zeker in spoedeisende gevallen, dient u dus niet contact op te nemen met Hikos maar met uw eigen (huis)arts of te bellen met 112.
 3. Controleer met uw verzekeraar of onze dienst vergoed wordt. Bij de intake zullen we dit ook met u bespreken.

Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Hikos, waaronder (doch niet beperkt tot) overeenkomsten, zoals opdrachtovereenkomsten en adviesovereenkomsten. Voorts zijn deze algemene voorwaarden ook in het geval van aansprakelijkheid gebaseerd op buitencontractuele grondslagen van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Hikos. Algemene voorwaarden van andere partijen, zoals opdrachtgevers en derden, worden niet door Hikos geaccepteerd en hierbij verworpen. Uitsluitend u als patiënt van Hikos kan enig recht aan de advisering of andere werkzaamheden van Hikos ontlenen.

 

Onze aansprakelijkheid is uitgesloten wanneer de wet dat toestaat en in alle andere gevallen beperkt. Klachten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld.

 1. Hikos is niet aansprakelijk. Dit is slechts anders indien de wet dat dwingend bepaalt. Indien Hikos aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de door Hikos gesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval uitbetaalt. De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid gelden ook voor ieder van de aan Hikos verbonden personen. Op Hikos en evenmin op de aan Hikos verbonden personen rust niet de verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 2. Een aanspraak jegens Hikos of jegens de aan haar verbonden personen dient zo spoedig mogelijk deugdelijk en onderbouwd aan Hikos te worden gemeld. Indien niet tijdig of niet deugdelijk melding aan Hikos wordt gedaan, vervalt de aanspraak.
  Een deugdelijke melding dient schriftelijk bij Hikos te worden gedaan en tenminste te bevatten: (i) een volledige beschrijving van al hetgeen waarop de aanspraak is gebaseerd, en (ii) alle informatie en stukken die verband houden met de gestelde aanspraak en schade. Onverminderd de verplichting om zo spoedig als mogelijk een deugdelijke melding te doen, geldt dat een melding die niet is gedaan binnen drie (3) maanden nadat de aanspraak bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in alle gevallen te laat is en dus reeds daarom vervallen.
 3. Ook in het geval van de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van Hikos of aan haar verbonden personen, dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking deugdelijk en onderbouwd aan Hikos melding te worden gedaan. Indien niet tijdig of niet deugdelijk melding aan Hikos wordt gedaan vervalt elke aanspraak die met die gebeurtenis of omstandigheid samenhangt.
  Een deugdelijke melding dient schriftelijk bij Hikos te worden gedaan en tenminste te bevatten: (i) een volledige beschrijving van al hetgeen waarop de gebeurtenis of omstandigheid is gebaseerd, en (ii) alle informatie en stukken die verband houden met de gestelde gebeurtenis of omstandigheid. Onverminderd de verplichting om zo spoedig als mogelijk een deugdelijke melding te doen, geldt dat een melding die niet is gedaan binnen drie (3) maanden nadat de gebeurtenis of omstandigheid bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in alle gevallen te laat is en dus reeds daarom vervallen.
 4. Voor zover er sprake is van enige aansprakelijkheid is deze te allen tijde beperkt tot de directe schade. Aansprakelijkheid van gevolgschade en overige indirecte schade is te allen tijde geheel uitgesloten (waaronder – doch niet beperkt tot – schade als gevolg van medische behandelingen, immateriële schade, inkomensschade etc.).
 5. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hiervoor staat, geldt dat in alle gevallen geldt dat Hikos maximaal voor € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) aansprakelijk is per opdracht, waarbij geldt dat meerdere opdrachten voor een patiënt in het kader van dit artikel worden beschouwd als een enkele opdracht. De enige uitzondering op deze beperking van aansprakelijkheid is in het geval van door de patiënt te stellen en te bewijzen opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van Hikos.
 6. Op deze algemene voorwaarden, inclusief de hierin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid en vervalbedingen, kan ook een beroep worden gedaan door de aan Hikos verbonden personen alsmede alle rechtsopvolgers van deze personen en voorts door de rechtsopvolgers van Hikos zelf. Het geldt allemaal als een mede ten behoeve van de verbonden personen en de rechtsopvolgers van Hikos om-niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

Klachtenregeling

 1. De klachtenregeling van Hikos kunt u vinden op de website.

Medisch dossier

 1. Hikos is in principe verplicht om uw medische dossier twintig jaar te bewaren. Wel heeft u het recht op verwijdering, inzage of afschrift ervan. Een nadere toelichting vindt u in de privacyverklaring, te raadplegen via de website.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Alle rechtsverhoudingen, de (uitvoering van de) opdrachten, werkzaamheden en de daarmee verband houdende rechtsverhouding(en) zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen.
 2. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de voorwaarden, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam in eerste aanleg, onverminderd het recht van het instellen van rechtsmiddelen, bevoegd zijn. Onder geschillen worden daarbij tevens begrepen geschillen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op buitencontractuele grondslagen of die de nietigheid, vernietigbaarheid of het bestaan van enige rechtshandeling of overeenkomst betreffen.
 3. Nietigheid of onverbindendheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval dat een bepaling ongeldig is, zal deze omgezet worden in een geldige bepaling die het meest de inhoud en de intentie van de ongeldige of onverbindende bepaling benadert.